Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Look at these nouns. Are they countable (C) or uncoutable (U)? car (C) work news meat photo golf banana rice song minute music flower money ship advice love furniture electricity water meal Danh tự đếm được là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,… riêng rẽ có thể đếm được. Danh từRead more ⟶