0

Một quần thể gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là

A. 0,1.

B. 0,2.

C. 0,4.

D. 0,5.

(Trích câu 104 – Đề tham khảo 2020 lần 2)

Asked question