0

Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được 1 cá thể thuộc loài này có bộ NST gồm 9 chiếc, trong đó có 1 cặp gồm 3 chiếc. Cá thể này thuộc thể đột biến nào?

A. Thể một.

B. Thể tứ bội.

C. Thể ba.

D. Thể tam bội.

(Trích: Câu 107 – Đề tham khảo TN THPT Năm 2020 lần 2)

Changed status to publish