Đề thi thử môn Sinh học 2020 – Trường THPT Chuyên ĐH SP Hà Nội

Đề thi thử TN THPT năm 2020 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội – Môn Sinh có nội dung như sau:

Câu 81: ơ thực vật trên cạn điên hình, cơ quan có vai trò chủ yếu thực hiện hoạt động quang hợp là?

A. Rễ.                          

B. Thân.                      

C. Lá.                          

D. Quà.

Câu 82: Nhóm động vật nào sau đây có hệ tiêu hóa dạng túi?

A. Thủy tức.     

B. Giun đất.      

C. Cào cào.       

D. Chuột túi.

Câu 83: Đơn phân cấu tạo nên chuỗi polypeptide là:

A. Nucleotide.  

B. Axit béo.      

C. Glucose.       

D. Axit amin.

Câu 84: Dạng đột biến nào sau đây làm xuất hiện alen mới của gen trong một quần thê sinh vật?

A. Đột biến đa bội.       

B. Đột biến gen

C. Đột biến lệch bội.    

D. Đột biến lặp đoạn.

Câu 85: Tế bào của một thê đột biến có bộ NST kí hiệu là (2n + 1), thể đột biến này được gọi là

A. Thê một nhiễm.        

B. Thê tam bội. 

C. Thê ba nhiễm.          

D. Thê’ đa bội.

Câu 86: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E~.coli, prôtein điều hòa ở vùng nào của operon?

A. Vùng khởi động (P).

B. Vùng vận hành (O). 

C. Vùng cấu trúc.         

D. Vìmg kết thúc.

Câu 87: Trong lịch sử phát sinh và phát triển sinh giới của các đại địa chất, thực vật có hạt phát sinh ở

A. Đại Cổ sinh. 

B. Đại Trung sinh         

C. Đại Tân sinh.           

D. Đại Nguyên sinh.

Câu 88: Co thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể thuần chủng?

A. AaBb.          

B. Ab//Ab. 

C. Ab//aB. 

D. AABb.

Câu 89: Cây tô chim (Asplenium nidus) thuộc ngành dương xỉ, thường sống bám trên các thân cây gỗ mà không hút chất dinh dưỡng từ các cây gỗ đó, mối quan hệ giữa cầy tô chim và cầy gỗ là:

A. Cộng sinh.   

B. Hợp tác.       

C. Hội sinh.      

D. Kí sinh.

Câu 90: Ờ người, các tế bào của cơ thể nữ giới bình thường mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là:

A. XX.  

B. XY.  

C. XO.  

D. XXY.

Tải file word để xem toàn bộ đề thi thử trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *