Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Look at these nouns. Are they countable (C) or uncoutable (U)?

 1. car (C)
 2. work
 3. news
 4. meat
 5. photo
 6. golf
 7. banana
 8. rice
 9. song
 10. minute
 11. music
 12. flower
 13. money
 14. ship
 15. advice
 16. love
 17. furniture
 18. electricity
 19. water
 20. meal
 • Danh tự đếm được là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,… riêng rẽ có thể đếm được.
 • Danh từ không đếm được: là danh từ chỉ những chất liệu, chất lỏng, những ý niệm trừu tượng, và những vật mà chúng ta xem như một khối không thể tách rời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *