Đăng bởi Để lại phản hồi

How waking up every day at 4.30am can change your life | Thức dậy lúc 4h30 sáng hàng ngày có thể thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào | Filipe Castro Matos | TEDx AUBG

0:000:00
Translator: Bob Prottas Reviewer: Leonardo SilvaNgười dịch: Bob Prottas Người phản biện: Leonardo Silva
0:100:10
Beyond natural. It’s always better to go beyond natural.Ngoài tự nhiên. Luôn luôn tốt hơn nếu vượt ra ngoài tự nhiên.
0:150:15
In your private or professional life, anywhere and anytime,Trong cuộc sống riêng tư hoặc nghề nghiệp của bạn, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào,
0:200:20
try to push your limits well beyond your comfort zone.cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân.
0:230:23
Try to not stay comfortableCố gắng không thoải mái
0:260:26
and, with that, reach things you’ve never imagined before.và cùng với đó, tiếp cận những thứ bạn chưa từng tưởng tượng trước đây.
0:310:31
But what does it mean to “go beyond natural”?Nhưng “vượt lên trên tự nhiên” nghĩa là gì?
0:330:33
Well, I believe that you don’t need to do a huge thing to make something different.Tôi tin rằng bạn không cần phải làm một điều gì đó quá lớn lao để tạo ra điều gì đó khác biệt.
0:380:38
In reality, those big things like employing hundreds of people,Trên thực tế, những việc lớn đó như sử dụng hàng trăm người,
0:430:43
saving lives somewhere in Africa,cứu sống một nơi nào đó ở Châu Phi,
0:450:45
or representing your country when you are part of its government,hoặc đại diện cho quốc gia của bạn khi bạn là thành viên của chính phủ nước đó,
0:490:49
are the result of many little things,là kết quả của nhiều điều nhỏ nhặt,
0:560:56
hundreds, thousands, little things that you do in all your life.hàng trăm, hàng nghìn điều nhỏ nhặt mà bạn làm trong suốt cuộc đời.
1:031:03
Of course, you must be ambitious in your life.Tất nhiên, bạn phải có tham vọng trong cuộc sống của mình.
1:061:06
But, at the same time, you need to be very patient.Tuy nhiên, đồng thời, bạn cần phải rất kiên nhẫn.
1:101:10
Because you only reach your most desired goalsBởi vì bạn chỉ đạt được mục tiêu mong muốn nhất của mình
1:131:13
with a lot of hard work, a few risksvới rất nhiều công việc khó khăn, một vài rủi ro
1:161:16
and a little bit of luck.và một chút may mắn.
1:231:23
And this may take years.Và điều này có thể mất nhiều năm.
1:281:28
So, today I’m here to show you that a little thing,Vì vậy, hôm nay tôi ở đây để cho bạn thấy một điều nhỏ,
1:331:33
in some way different than usual, may lead to something great.theo một cách nào đó khác với bình thường, có thể dẫn đến một điều gì đó tuyệt vời.
1:391:39
The best example that I have for you happened to me last year.Ví dụ tốt nhất mà tôi có cho bạn đã xảy ra với tôi vào năm ngoái.
1:441:44
It started with a simple challenge:Nó bắt đầu với một thử thách đơn giản:
1:461:46
waking up at 4:30 am for 21 consecutive days.thức dậy lúc 4:30 sáng trong 21 ngày liên tục.
1:521:52
A challenge that I gave the name of #21earlydays.Một thử thách mà tôi đặt tên là # 21earlydays.
2:032:03
This is the reason I am here today, and the reason I was featuredĐây là lý do tôi ở đây hôm nay và lý do tôi được giới thiệu
2:072:07
on Business Insider, also on national TV,trên Business Insider, cũng như trên truyền hình quốc gia,
2:102:10
newspapers and radio. But why?báo và đài. Nhưng tại sao?
2:142:14
Probably you will agree with me that this is quite unusualCó lẽ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng điều này khá bất thường
2:182:18
but, at the same time, this is something that anyone in the world could do, too.nhưng, đồng thời, đây là điều mà bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể làm được.
2:222:22
I don’t have any special power to wake up at 4:30 am.Tôi không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào để thức dậy lúc 4:30 sáng.
2:262:26
But this is something that everyone can do.Nhưng đây là điều mà ai cũng có thể làm được.
2:382:38
There are millions of people doing that everyday.Có hàng triệu người làm điều đó hàng ngày.
2:412:41
But if we take a better look at it,Nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ hơn,
2:442:44
you see that my challenge wasn’t to wake up so early.bạn thấy rằng thách thức của tôi không phải thức dậy sớm như vậy.
2:502:50
What I challenged was a global status quo that says how your life must be,Điều tôi thách thức là hiện trạng toàn cầu cho biết cuộc sống của bạn phải như thế nào,
2:552:55
what you must study, where you must work, what you must watch on TV,bạn phải học gì, bạn phải làm việc ở đâu, bạn phải xem gì trên TV,
3:003:00
and also at what hour you must wake up.và bạn cũng phải thức dậy vào giờ nào.
3:043:04
I confess: many times I also fall in this chainThú thực: nhiều lần tôi cũng sa vào chuỗi này
3:063:06
where you just follow what the others do, without questioning why.nơi bạn chỉ làm theo những gì người khác làm mà không cần đặt câu hỏi tại sao.
3:133:13
So, why the hell am I waking up so early?Thế quái nào mà tôi dậy sớm thế?
3:183:18
What is the reason behind it?Lý do đằng sau nó là gì?
3:213:21
The story behind it is very simple, in fact.Thực tế thì câu chuyện đằng sau nó rất đơn giản.
3:233:23
One day, I was thinking about why I was doing my days the way I was doingMột ngày nọ, tôi đang nghĩ về lý do tại sao tôi lại làm những ngày của mình như cách tôi đang làm
3:283:28
and what I could improve in my lifevà những gì tôi có thể cải thiện trong cuộc sống của mình
3:313:31
to be a better person.để trở thành một người tốt hơn.
3:363:36
I remembered reading some articles in the press,Tôi nhớ đã đọc một số bài báo trên báo chí,
3:403:40
about how early some of the most successful CEO’s in the world wake up,về việc một số CEO thành công nhất trên thế giới thức dậy sớm như thế nào,
3:443:44
and so I decided to take a chance on it. I thought it was interesting.và vì vậy tôi quyết định nắm bắt một cơ hội. Tôi tưởng là nó thú vị.
3:523:52
But why 21 days? Well, 21 days, I put a limit of 21 daysNhưng tại sao lại là 21 ngày? Vâng, 21 ngày, tôi đặt giới hạn là 21 ngày
3:583:58
because there are theories that say that it is the right amount of timebởi vì có những lý thuyết nói rằng đó là khoảng thời gian phù hợp
4:034:03
you need to form a new habit.bạn cần hình thành một thói quen mới.
4:054:05
I didn’t know if it would work,Tôi không biết liệu nó có hoạt động không,
4:074:07
but for me it was more for the sake of establishing a goal.nhưng đối với tôi, đó là mục tiêu nhiều hơn.
4:104:10
A thing that I always apply to life is to always establish a goalMột điều mà tôi luôn áp dụng vào cuộc sống là luôn xác lập mục tiêu
4:154:15
when you want to reach or change something in your life.khi bạn muốn đạt được hoặc thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình.
4:194:19
Because only in this way will you understand if you succeeded or failed.Vì chỉ bằng cách này bạn mới hiểu được mình đã thành công hay thất bại.
4:264:26
So, I started to share a lot of thoughts with my network.Vì vậy, tôi bắt đầu chia sẻ rất nhiều suy nghĩ với mạng lưới của mình.
4:334:33
The advantages of it, the little pleasures and also my progress.Những lợi thế của nó, những niềm vui nho nhỏ và cũng là sự tiến bộ của tôi.
4:374:37
Many people started following what I was doing.Nhiều người bắt đầu làm theo những gì tôi đang làm.
4:404:40
And 2 or 3 weeks later,Và 2 hoặc 3 tuần sau,
4:454:45
there were already people trying to do the same, waking up so early.đã có những người cố gắng làm điều tương tự, thức dậy sớm như vậy.
4:494:49
But —Nhưng —
4:534:53
This thing about #21earlydays really explodedĐiều này về # 21earlydays thực sự bùng nổ
4:584:58
when I shared a blog post on Medium about the lessons I have learnt from that.khi tôi chia sẻ một bài đăng blog trên Medium về những bài học mà tôi đã học được từ đó.
5:055:05
Thousands of people saw my blog post.Hàng ngàn người đã xem bài đăng trên blog của tôi.
5:095:09
My blog post was also republishedBài đăng trên blog của tôi cũng đã được xuất bản lại
5:115:11
on Business Insider with more than 1 million views,trên Business Insider với hơn 1 triệu lượt xem,
5:145:14
and the Twitter feed around 21 early days is endless, still today.và nguồn cấp dữ liệu Twitter khoảng 21 ngày đầu là vô tận, cho đến ngày nay.
5:215:21
So, what did I learn with this?Vì vậy, tôi đã học được gì với điều này?
5:255:25
These were my lessons:Đây là những bài học của tôi:
5:285:28
1. Find support along the way.1. Tìm hỗ trợ trên đường đi.
5:305:30
It is always better to find these people that will push you forwardTốt hơn hết là bạn nên tìm những người này sẽ thúc đẩy bạn tiến lên
5:355:35
and will hold you accountable for failing, even if they criticize you.và sẽ quy trách nhiệm cho bạn khi thất bại, ngay cả khi họ chỉ trích bạn.
5:415:41
This is my blog post — my Facebook post,Đây là bài đăng trên blog của tôi – bài đăng trên Facebook của tôi,
5:445:44
the original one, about the challenge,bản gốc, về thử thách,
5:495:49
and where I was more exposed to many people.và nơi tôi được tiếp xúc với nhiều người hơn.
5:555:55
2. People like to see different things.2. Mọi người thích nhìn thấy những thứ khác nhau.
5:575:57
And come on, a young guy like me, waking up so early, is different.Và thôi, một đứa trẻ như tôi, dậy sớm như vậy thì có khác gì đâu.
6:016:01
At least it’s not what people see on FacebookÍt nhất thì đó không phải là những gì mọi người thấy trên Facebook
6:036:03
(Chuckling)(Cười khúc khích)
6:056:05
and at least people see different pictures on their Instagram feed.và ít nhất mọi người nhìn thấy những bức ảnh khác nhau trên nguồn cấp dữ liệu Instagram của họ.
6:126:12
3. No. You don’t need to sleep less.3. Không. Bạn không cần phải ngủ ít hơn.
6:156:15
One thing that happened a lot wasMột điều đã xảy ra rất nhiều là
6:186:18
a lot of people, horrified, asking me:rất nhiều người kinh hoàng hỏi tôi:
6:226:22
So you sleep less. How do you manage to do that?Vì vậy, bạn ngủ ít hơn. Làm thế nào để bạn làm điều đó?
6:256:25
And I say: “OK, I don’t sleep less. I only go to bed earlier.”Và tôi nói: “OK, tôi không ngủ ít. Tôi chỉ đi ngủ sớm hơn.”
6:316:31
This is what she is saying. That means: Bed early and rise early.Đây là những gì cô ấy đang nói. Điều đó có nghĩa là: Đi ngủ sớm và dậy sớm.
6:386:38
In fact this is simple. I slept a few hTrong thực tế, điều này là đơn giản. Tôi đã ngủ một vài giờ